AVTALEBETINGELSER

1. AVTALEN

Nettglede leverer tjenester B2B og inngår skriflige avtaler med kunder individuelt. Foreligger ingen skriflig avtale, gjelder vilkårene på denne siden.

1.2 PARTENE

Leverandør: Nettglede

Kunde: Selskapet eller firmaet som ønsker et eller flere produkt(er) og/eller en eller flere tjeneste(r) levert av Nettglede

Underleverandør: Leverandør og/eller partner involvert av Nettglede

Tredjepart: Firma, leverandør eller lignende, som er utenforstående i relasjonen mellom kunde og leverandør.

1.3 SKRIFTLIG AVTALE

Med skriftlig avtale menes en avtale mellom partene gjort per kontrakt, e-post, SMS eller papirformat. Listen er ikke utfyllende.

1.4 INNGÅTT AVTALE

Med inngått avtale menes en bestilling eller ordre gjort av kunde som leverandør har samtykket til eller akseptert. Eller et tilbud formidlet av leverandør, som kunden har samtykket til eller akseptert. I begge nevnte tilfeller har man en juridisk bindende avtale, begge parter må forplikte seg til.


1.6 EIERSKAP OG RETTIGHETER

Med mindre noe annet er avtalt har du som kunde bruksrett på alt som utvikles og tilpasses til løsningen du har bestilt. Du som kunde har ingen rettigheter på beskyttet materiale produsert av leverandør, annet enn bruksrettigheter.

Skal du som kunde ha rettigheter til løsningen du har bestilt utover bruksrettigheter, må dette avtales som et eget punkt i den skriftlige avtalen.

Du som kunde kan ikke videreføre bruksretten eller gi tilgang til løsninger produsert av leverandør, til en tredjepart.

Leverandør kan bruke elementer fra løsninger produsert til kunde, i andre produksjoner. Så lenge det ikke står i strid med eierskap og opphavsrett.

Produkter og tjenester produsert av leverandør, vil bli brukt som referanser på nettsted og i samhandling med eksisterende og potensielle nye kunder. Forutsatt at det ikke står i strid med eierskap og opphavsrett. Referansene vil aldri inneholde eller eksponere sensitive opplysninger.

1.7 KONFLIKT MELLOM SKRIFTLIG AVTALE OG AVTALEBETINGELSER

Skulle det mot formodning oppstå konflikter mellom det som står i avtalebetingelsene og det som fremkommer i den skriftlige avtalen mellom leverandør og kunde. Er det avtalebetingelsene som gjelder. Med mindre det er ettertrykkelig står formulert et unntak fra avtalebetingelsene, i den skriftlige kontrakten.

Leverandør tar forbehold om skrivefeil og forbeholder seg retten til å trekke tilbake og/eller endre tilbud, kampanjer og avtaler dersom feil skulle forekomme.

2. KONFIDENSIALITETSAVTALE OG TAUSHETSPLIKT

Både leverandør og kunde har etter inngått avtale, taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder all informasjon formidlet av Nettglede, uansett formidlingsform.

Tjenester og produkter levert av Nettløfte inneholder forretningsensitive opplysninger. Vi ønsker ikke at disse skal komme i hender på konkurrenter og andre aktører. Dette gjelder også personopplysninger tilgjengelig i våre kunders systemer, rutiner, priser, informasjon om leverandører osv. All informasjon videreformidlet av oss, skriftlig og muntlig, skal behandles konfidensielt, med mindre annet er avtalt. Taushetsplikten gjelder for kunden, også etter eventuelt avsluttet kundeforhold.

Brudd på taushetsplikten vil bli anmeldt og rettslig forfulgt.

2.1 VIDERESALG AV VÅRE PRODUKTER OG TJENESTER

Videresalg av tjenester og produkter levert av oss, uten vårt samtykke er i strid mot åndsverkloven og vil bli rettsforfulgt.

Produkter med lisenser, skal ha en lisens per nettsted eller enhet.

2.2 KOPIERING OG PLAGIAT

Vår egenutviklede design template og produkter og tjenester vi har produsert. Skal ikke kopieres og selges videre og/eller brukes flere ganger uten tillatelse eller lisens. Dette anses som plagiat og vil bli rettslig forfulgt.

3. KRAV TIL DEG SOM KUNDE

At alle prosjekter får en smidig gjennomføring, er viktig for oss. For å muliggjøre dette stiller vi noen krav til deg som kunde.

3.1 KONTAKTPERSON

Vi har kun en kontaktperson hos dere og dere har kun en rådgiver å forholde dere til hos oss. På denne måten sikrer vi effektiv kommunikasjon. Husk å oppgi oppdatert kontaktinformasjon på deres utvalgte kontaktperson, så vi sikrer optimal kommunikasjon til enhver tid.

3.2 INNLOGGINGSINGFORMASJON, PROFILERING OG BILDER

Med mindre annet er avtalt, må du som kunde levere bildefiler, logo, profileringsinformasjon o.l. listen er ikke utfyllende. Om bildene har for lav kvalitet, må krympes, redigeres e.l. eller om logoen må vektoriseres, vil det løpe ekstra kostnader på dette.

Du må også formidle innlogging til eksisterende nettsted, domene, hosting, analyseprogrammer, sosiale medier og andre medier som er relevante for prosjektet. Ta kontakt med deres rådgiver hos oss om du har spørsmål, eller er usikker på om du har eksisterende innloggingsinformasjon.

Forsinkelser i prosjektet som skyldes manglende etterspurt informasjon av deg som kunde, vil kunne medføre merutgifter.

3.3 TILBAKEMELDINGER OG ENGASJEMENT

Smidig gjennomføring av alle prosjekter er viktig for oss. For å få til dette er det viktig at du som utvalgt kontaktperson setter av tid, gjerne hver dag. Gå igjennom det som har blitt gjort, kom med tilbakemeldinger, svar på spørsmål og godkjenn prosesser. Vi kommer til å be deg godkjenne alle prosessene i leveransen. 

Har du godkjent en prosess/oppgave/justering i vårt prosjektstyringsverktøy er godkjenningen gjeldene. Godkjenner du et element ved en feil, ber vi deg gi beskjed til din rådgiver, så fort det lar seg gjøre.

Vi gjør oppmerksom på at kun vår kontaktperson hos dere kan godkjenne prosessene i leveransen, komme med tilbakemeldinger og justeringer. Manglende engasjement og tilbakemeldinger fra deg som kunde kan føre til forsinkelser av prosjektet og merutgifter.

3.4 SIKKERHETSTILTAK

Som et sikkerhetstiltak ber vi om at du som kunde ikke oppgir innloggingsinformasjon til en tredjepart.

Opprett passord som består av en setning med tegn og symboler, oppdater passordet med jevne mellomrom.

Ikke last ned og legg til plugins og utvidelser på egenhånd.

Ikke oppdater løsninger på egenhånd.

Ta kontakt med oss om feil eller mangler skulle dukke opp, ikke forsøk å løse det på egenhånd.

3.5 TRAFIKK OG KAPASITET

Planlegger du som kunde en kampanje eller aktiviteter som vil medføre mye eller mer trafikk til nettsiden eller nettbutikken, må du gi beskjed. På denne måten kan vi overvåke og sikre at nettstedet ikke får nedetid eller kræsjer.

Begrens størrelsen på bilder, dokumenter o.l. lastet opp på nettstedet. Er du usikker på størrelsen tar du kontakt med oss.

Ikke last opp videoer på nettstedet. Last opp videoen du ønsker å vise på tjenester som vimeo.com eller youtube.com og legg til linken på nettstedet ditt.

Begrens antall inaktive innlegg, sider og produkter. Rydd opp backend med jevne mellomrom.

3.6 FEIL OG MANGLER SOM SKYLDES UAKTSOMHET FRA KUNDENS SIDE

Har du som kunde klart å skape feil eller mangler på produkter eller løsninger utviklet av Nettglede, ber vi deg ta med support så fort det lar seg gjøre. Vi hjelper deg selvfølgelig å utrette feilen, men det skjer på egen regning etter gitte supportpriser.

3.7 LEVERANDØRS ANSVARSBEGRENSNING FOR INNHOLD PUBLISERT AV KUNDE

Nettglede kan ikke stilles ansvarlig for innhold og linker publisert av kunde på plattformen eller løsningen produsert av Nettglede.

Gjøres vi oppmerksomme på at du som kunde har lastet opp, publisert eller videreformidler støtende og/eller ulovlig innhold. Vil vi uten forvarsel stenge tjenesten frem til innholdet er fjernet. 

Les mer om ansvarsbegrensning under punkt 7.1

4. TREDJEPARTSLEVERANDØRER

For å sikre ønsket standard på produkter og tjenester levert av Nettglede, anbefaler vi at du kun forholder deg til tredjepartstjenester formidlet av oss. Du trenger kun forholde deg til oss gjennom hele leveransen og skal slippe å etablere egne avtaler og lese deg opp på løsninger. Ta kontakt med din kunderådgiver hos oss om du har spørsmål.

Der vi involverer tredjeparter og underleverandører, må du som kunde i gitte tilfeller forholde deg til og akseptere underleverandør sine vilkår. Det vil i noen tilfeller bli opprettet egen kontrakt mellom kunde og underleverandør. Eventuelle kontraktsbrudd og krav om erstatning må da rettes mot underleverandør og ikke leverandør.

Selv om det foreligger en egen avtale mellom kunde og underleverandør kan det ikke opprettes avtaler, overføres rettigheter, plikter o.l. mellom kunde og underleverandør uten leverandørs samtykke og viten.

4.1 DOMENE

Vi hjelper deg med å opprette eller koble om domene. Oppretter vi domene på dine vegne, sitter du som kunde med hele eierskapet og alle rettigheter til domenet. Ta kontakt med din kunderådgiver hos oss om du har spørsmål.

4.2 HOSTING

Vi stiller høye krav til hosting og ber om at vi ordner hosting for din løsning levert av oss. Ta kontakt med din kunderådgiver hos oss om du har spørsmål

4.3 BETALINGSLØSNING

Vi har gode avtaler med betalingstilbydere og ordner betalingsløsning for deg. Vi utvikler også betalingsløsninger om du har spesielle krav til betalingsløsning. Ta kontakt med din kunderådgiver hos oss om du har spørsmål om betalingsløsning.

4.5 UNDERLEVERANDØRER OG ANSVARSBEGRENSNING

Vi involverer underleverandører i våre prosjekter der det er hensiktsmessig. Dette sikrer leveranser av høy kvalitet, i tillegg synes det på budsjettet. I disse sammenhengene overføres leverandør sine forpliktelser ovenfor kunden, til gitt underleverandør. Du som kunde blir informert om dette. Som et resultat må du som kunde rette krav om korrigering av eventuelle mangler og/eller mislighold på tjenester og produkter levert av underleverandør, mot underleverandør.

På noen prosjekter kan det dukke opp situasjoner hvor det er nødvendig at du som kunde kommuniserer direkte med en eller flere av våre underleverandører.


5.2 ENDRING, OPPDATERING FJERNING AV PRODUKTER OG TJENESTER, ELLER DELER AV DISSE I PROSJEKTGJENNOMFØRINGEN

I alle prosjekter går vi igjennom og tester produkter og tjenester gjennom hele prosjektgjennomføringen. Anser vi eksisterende produkter og tjenester eller innhold/deler av disse som utdaterte eller for ressurskrevende, vil vi be om å få endre, oppdatere eller fjerne disse.

Dette gjelder både løsninger utviklet av oss og software, moduler og produkter, listen er ikke utfyllende, inkludert i bestillingen ved avtaleinngåelse, se punkt 1.4.

Du som kunde vil bli varslet om endringer og hvilke konsekvenser disse vil medføre. Kostnaden av disse endringene dekkes av kunden. Skulle du som kunde motsette deg endringer, oppdatering og/eller fjerning av disse. Kan du ikke kreve erstatning eller prisavslag om produktet eller tjenesten ikke fungerer som det/den skal.

Uforutsette hendelser som f.eks. at moduler ikke fungerer sammen, teknisk svikt o.l. er helt normalt når man utvikler avanserte it-løsninger. Risikoen for uforutsette hendelser og at prosjekter kan ta lenger tid enn estimert er det kunden som må bære. Vi gjennomfører alltid risikoanalyser før vi starter et prosjekt og punktet gjelder kun situasjoner vi ikke kunne forutsett ved avtaleinngåelse.

5.3 OM DU SOM KUNDE MOTSETTER DEG GJENNOMFØRING AV OPPDATERING, VEDLIKEHOLD OG OPTIMALISERING

Skulle du som kunde motsette deg eller avslå våre anbefalinger eller krav om oppdatering, vedlikehold og optimalisering. Vil våre produkter og/eller tjenester ikke prestere og fungere optimalt eller som avtalt.

Utbedring av feil og mangler som skulle dukke opp som et resultat av motsettelse eller avlag til oppdatering, vedlikehold og optimalisering, må i sin helhet dekkes av kunden.

5.4 FEIL OG MANGLER SOM DUKKER OPP PÅ TROSS AV OPPDATERING, VEDLIKEHOLD OG OPTIMALISERING

Dukker det opp feil og mangler på tjenester og produkter utviklet av Nettglede, på tross av gjennomføring av vedlikehold, oppdatering og optimalisering. Vil det utarbeides egne feilrettingsplaner individuelt for de ulike sakene.

Nedetid som kommer som et resultat av utbedring, feilretting og optimalisering, erstattes ikke.

5.5 FEIL OG MANGLER RUNDT LANSERING

Rundt og rett etter lansering kan nedetid og funksjonsfeil forekomme. Nedetid og funksjonsfeil rundt lansering kan skje (sjeldent) og du som kunde kan ikke kreve erstatning grunnet dette. Vi utvikler komplekse løsninger som skal kommunisere og fungere med mange elementer. Nedetid og funksjonsfeil i starten kan skje i sjeldne tilfeller

Vi har høy beredskap rundt lansering og starter umiddelbar feilretting om noe skulle skje. Du som kunde blir varslet, men kan ikke stoppe midlertidig nedetid for feilretting og utbedring av eventuelle funksjonsfeil.

6. BETALING

Tjenestene våre faktureres månedlig forskuddsvis med 14 dagers betalingsfrist. 

Vår timespris på våre tjenester kan endres med 1 måneds varsel. På inngåtte avtaler gjelder inngåtte priser i 12 måneder og kan deretter endres med 3 måneder varsel. 

 

6.2 PRISER OG PRISENDRINGER

Alle priser oppgitt på nettsiden er med merverdiavgift.
Det tilkommer ingen andre utgifter på et kjøp bortsett fra ca 280kr i mnd for hosting av nettbutikken eller nettsiden, enn det som står opplyst i avtalekontrakten, med mindre du har kjøpt en abonnementstjeneste.

Timespris på våre tjenester kan endres med 1 måneds varsel. På inngåtte avtaler gjelder inngåtte priser i 12 måneder og kan deretter endres med 3 måneder varsel.

Integrasjoner mot tredjeparter og vedlikehold av dette avtales per epost og etter behov.


6.4 TILLEGGSBESTILLINGER

I løpet av prosjekter kan det dukke opp tilleggsbehov, du som kunde ønsker dekket. Ber du om tilleggsytelser utover det som er presisert i eksisterende kontrakt, vil dette faktureres for seg etter våre standard timespriser. Med mindre noe annet avtales.

En tilleggsavtale vil foreligge dersom du som kunde ber om en tjeneste skriftlig, enten per e-post, SMS, i chat, i prosjektstyringsverktøy eller lignende, listen er ikke utfyllende og vi aksepterer forespørselen.

Ber du som kunde om tilleggstjenester i løpet av et prosjekt, vil dette påvirke tidsestimatet på prosjektet. I de fleste tilfeller vil dette føre til forflytting av en eventuell deadline, frem i tid.

Deres rådgiver hos oss vil til enhver tid holde dere oppdatert på prosjektet så det ikke dukker opp forventningsgap hva gjelder budsjett og tidsforbruk.

6.5 FORSINKET ELLER MANGLENDE BETALING

Vi ber om at du som kunde gir beskjed om din betaling skulle bli forsinket. Uten varsel om forsinkelse vil det på forsinket og manglende betaling, løpe purregebyr. Betales ikke faktura etter purring, blir det sendt inkassovarsel før et inkassobyrå overtar fakturaen. Les mer om stenging og suspensjon på punkt 8.

7. ANGRERETT OG REKLAMASJON

Om du som kunde ønsker å angre på kjøpet, må dette skje før prosessen i gangsettes jf. § 22 første ledd bokstav n. Angreretten gjelder ikke avtaler om levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er påbegynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke erkjenner forbrukeren med dette at angreretten går tapt.

Du som kunde kan likevel ha rett til å reklamere på en tjeneste dersom den oppleves som mangelfull. I alle reklamasjonstilfeller har leverandør rett til å førsøke avdekke og utbedre feilen, fremfor å i førsteomgang tilbakebetale beløpet. Feil i konfigurasjon, manglende kompatibilitet med tredjepartsløsninger, samt egne endringer og/eller implementering av koder og om du som kunde velger å ikke sette deg inn i dokumentasjon og brukerveiledninger for leverte tjeneste og produkt, gir ikke rett til reklamasjon.

Feil som avdekkes av kunden skal umiddelbart varsles skriflig til Nettglede. Varsles ikke feilen innenfor rimelig tid, mister kunden retten til å gjøre misligholdet gjeldende overfor Nettglede. Vi vil alltid bistå deg som kunde og få produkter og tjenester levert av oss, til å fungere optimalt. 

7.1 ANSVARSBEGRENSNING

Nettglede kan kun ansvarligholdes for feil eller mangler som skyldes grov uaktsomhet eller forsett. Feil og mangler som kan spores tilbake til kunde eller tredjeparter kunden har involvert i produkter og tjenester Nettløfte helt, eller delvis har produsert, må i sin helhet dekkes av kunden.

Nettglede kan bare holdes ansvarlig for rimelige og påregnelige direkte økonomiske tap. I kjøpsloven § 67 første ledd er det direkte tap kommet til uttrykk ved at krav på erstatning skal “svare til det tap, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste, som den annen part er påført ved kontraktbruddet. Dette gjelder likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktbruddet”.

Det er ikke et vilkår at man foretar dekningstransaksjonen og vi beregner tapet ut fra tenkt verdi.

Vi dekker ikke erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjepartstap eller annet avledet eller indirekte tap. Det totale kravet vil kun dekke kundens eventuelle utlegg og kan ikke overstige 10 000,-, uavhengig av omfang og feil.

Krav om erstatning må fremsettes innen rimelig tid. Fremsettes ikke kravet innen rimelig tid, frafaller retten til å kreve erstatning.

Om brukere av internett skaffe seg tilgang til kunders dataressurser (f.eks. lagring, nettside, minne og båndbredde) eller forstyrre og/eller vanskeliggjøre informasjonsflyt. Kan ikke Nettløfte ansvarliggjøres for nevnte forhold, da dette anses som en risiko man utsetter seg for ved å benytte seg av tekniske løsninger publisert på web.

Nettglede kan ikke holdes ansvarlig for ethvert krav en tredjepart måtte rette mot Nettglede i sammenheng med produkter/tjenester som kunden, eller kundens brukere, har formidlet gjennom Nettglede sine tjenester.

7.2 FEILRETTING

Feil og mangler må varsles med en gang. Nettglede har også rutiner og overvåkning som skal identifisere feil og mangler.

Skulle det dukke opp feil og mangler som skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Nettglede sin side, har leverandør rett til utbedre feilen i en tidsperiode på minimum 20 dager.

Du som kunde kan under ingen omstendigheter kreve erstatning for verken nedetid, suspensjon eller stengning. Dette må forventes i feilrettingsperioden.

7.3 FORCE MAJEURE

Dersom prosjekter eller avtaler helt eller delvis forhindres av forhold uten for partenes kontrol. Løses en eller begge parter fra ansvar for mislighold og å gjennomføre forpliktelser forskrevet i kontrakten. Herunder hackerangrep, flom, krig, opprør, streik, strømbrudd og naturkatastrofer, listen er ikke utfyllende.

8. STENGING FJERNING OG BEGRENSING AV TILGANG

Nettglede forbeholder seg retten til å stenge, fjerne eller begrense tilgang til produkter/tjenester og/eller avslutte kundehold i i tilfeller der kunden misligholder våre betingelser. Les mer om mislighold og betalingsmislighold på punkt 8.1 og 8.2. Les mer om valg av tredjepartsleverandører på punkt 4 og om krav til deg som kunde, på punkt 3.

Vi sender ut skriftlig varsel og dersom kunden ikke svarer eller etterkommer krav eller mangler, vil Nettglede, stenge, fjerne eller begrense tilgang til tjenesten.

Stengning, fjerning eller begrenset adgang endrer ikke kundens plikt til å betale utestående fakturaer og for abonnementstjenester. Allerede innbetalte beløp for tjenester og abonnementstjenester, blir ikke refundert.

8.1 MISLIGHOLD

Både kunde og leverandør kan si opp avtalen dersom den andre parten misligholder noen av sine vesentlige oppgaver og plikter. Som standard gjelder dette hvis mislighold ikke blir rettet opp innen tretti (30) dager etter mottatt varsel om mislighold. Eller hvis standard med rimelighet ikke rettes innenfor nevnte periode. Et unntak fra standard prosedyre er om den misligholdende parten starter å rette opp mislighold innenfor den nevnte perioden. Det er også en forutsetning at den misligholdende parten viser engasjement og dokumenterer arbeidet med å rette opp misligholdet.

I tillegg kan hver av partene umiddelbart si opp denne avtalen ved å gi skriftlig varsel til den annen part, hvis den andre parten går konkurs.

8.2 BETALINGSMISLIGHOLD

Leverandør påberoper seg retten til å stenge fjerne eller begrense tilgang til på produkter og tjenester produsert av leverandør. Dersom kunden ikke betaler forfalt faktura etter gjentatte varsler og purringer. Dette gjelder selv om kunden måtte ha innvendinger til forfalt faktura.

Er det et nettsted eller en nettbutikk som er stengt eller har fått begrenset tilgang, kan leverandør å velge å informere på nettstedet, at nettstedet midlertidig er stengt på grunn av manglende betaling fra kunde.

Manglende betaling kan også resultere i fjerning av koder, grafisk materiale, moduler, plattformer og annet innhold som er produsert og/eller tilhører Nettglede. Tiden det tar å gjenopprette fjernet innhold, må i sin helhet dekkes av kunden.

Stengingen eller den begrensede tilgangen vil gjenåpnes når faktura, purregebyr og andre økonomiske tap leverandør måtte ha som følge av manglende betaling, i sin helhet er betalt.

Ved manglende betaling etter gjentatte betalingsvarsler og stenging, vil det bli sendt ut en siste forfallsdato. Blir ikke kravet innfridd før denne datoen, anser leverandør kundeforholdet som avsluttet. Som et resultat vil alle produkter og tjenester produsert for kunden bli slettet og alle avtaler med eventuelle tredjepartsleverandører vil bli avsluttet.

9. SUPPORT

Vi anbefaler at alle våre kunder har en supportavtale\

Saker som går utover feilretting og som ikke omhandles av den skriflige avtalen, faktureres på timesbasis.

10. LOVVALG OG TVISTELØSNINGER

I alle sammenhenger der partene i en avtale har tvister og ikke blir enige, er Oslo domstol og Oslo tingrett verneting. Alle avtaler inngått med Nettglede, reguleres av Norsk lov.

11. ENDRINGER I AVTALEBETINGELSENE

Nettglede kan til enhver tid gjøre endringer i avtalebetingelsene, med mindre det ikke går i strid med nåværende prosjekter.